Privacybeleid

Hoe ik om ga met jouw data en & privacy

In dit privacybeleid gebruikt De Reizende Boekhouder een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt).

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van De Reizende Boekhouder registreert.
Reglement: dit privacybeleid.
Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toelichting op het Reglement

De Reizende Boekhouder mag de gegevens die je aan hem verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft De Reizende Boekhouder de plicht om zijn klanten en zakelijke relaties:

 • Op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door De Reizende Boekhouder worden verwerkt.
 • Te melden wie de gegevens kunnen inzien.
 • Voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

De Reizende Boekhouder vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft De Reizende Boekhouder in dit Reglement een toelichting op hoe hij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens De Reizende Boekhouder expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die De Reizende Boekhouder gebruikt en het doel van het gebruik

De Reizende Boekhouder verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je:

 • Klant wordt of bent van De Reizende Boekhouder.
 • Een zakelijke relatie bent van De Reizende Boekhouder.
 • Contact met De Reizende Boekhouder opneemt.

De Reizende Boekhouder verzamelt (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, IBAN-gegevens, geboortedatum, een kopie van jouw ID-bewijs en (digitale) handtekening als je klant bent van De Reizende Boekhouder. Daarnaast verzamelt hij (mogelijk) jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-gegevens als je een zakelijke relatie bent van De Reizende Boekhouder.

Deze gegevens stellen De Reizende Boekhouder in staat om:

 • De overeenkomst die klanten met De Reizende Boekhouder sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen.
 • De dienstverlening te kunnen leveren.
 • Klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is.
 • De dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De Reizende Boekhouder verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de De Reizende Boekhouder, tenzij:

 • Een wettelijk voorschrift dat verplicht.
 • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die De Reizende Boekhouder met jou heeft gesloten.
 • Je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

De Reizende Boekhouder verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor De Reizende Boekhouder worden ingezien, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door De Reizende Boekhouder beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • Het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor De Reizende Boekhouder om in te loggen in het digitale systeem.
 • Een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor De Reizende Boekhouder ten aanzien van alle aan De Reizende Boekhouder verstrekte persoonsgegevens.
 • Technische maatregelen door De Reizende Boekhouder overeenkomstig de wet, om het door hem gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De Reizende Boekhouder bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met in achtneming van een redelijke termijn. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal De Reizende Boekhouder zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw recht als betrokkene

 • Het recht op informatie. Je hebt het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. Je hebt het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. Je hebt het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven.
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heb je het recht om je tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. Je hebt het recht om persoonsgegevens die van jou worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
 • Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heb je het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht je gebruik willen maken van genoemde rechten dan kun je per e-mail een verzoek sturen naar thom@dereizendeboekhouder.nl. Als jouw verzoek wordt afgewezen dan zal dat worden onderbouwd. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van Jouw verzoek bericht daarover van De Reizende Boekhouder.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kun je contact opnemen met De Reizende Boekhouder en probeert De Reizende Boekhouder er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kun je contact met me opnemen.

Uiteraard zal De Reizende Boekhouder ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Privacyreglement De Reizende Boekhouder versie augustus 2023