Privacyverklaring De Reizende Boekhouder

Administratieve ondersteuning voor de ZZP'er


De Reizende Boekhouder, gevestigd aan de Hogenkampsweg 113, 8022DC Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:
http://reizendeboekhouder.nl/
Hogenkampsweg 113
8022DC Zwolle
0650888322


Persoonsgegevens die wij verwerken
De Reizende Boekhouder verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze
gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De Reizende Boekhouder verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– burgerservicenummer (BSN)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Reizende Boekhouder verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– De Reizende Boekhouder verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Reizende Boekhouder neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –
systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Reizende Boekhouder) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Reizende Boekhouder bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen daar waar wettelijk niks is vastgelegd
verwijderen we de gegevens na beƫindiging van de dienstverlening.


Delen van persoonsgegevens met derden
De Reizende Boekhouder deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren
van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens
verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Reizende Boekhouder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt De Reizende Boekhouder jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw
nadrukkelijke toestemming.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Reizende Boekhouder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken
op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw
computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website
en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens door De Reizende Boekhouder en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je
bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
thom@reizendeboekhouder.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo
snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
De Reizende Boekhouder wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Reizende Boekhouder neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt
dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via
thom@reizendeboekhouder.nl

Wij maken op deze website gebruik van cookies.